ĐÔNG LONG SHIPPING CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ VỀ KHO BÃI

  • Quản lý xuất  nhập hàng hóa.
  • Phân phối hàng đến người mua sau cùng.
  • Kiểm kê hàng hóa lưu kho định kỳ.
  • Xếp dỡ hàng hóa ra vào kho.
  • Quản lý hàng hóa & Báo cáo tồn kho.
  • Đóng gói bao bì theo tiêu chuẩn của từng loại hàng.
  • Thủ tục hải quan xuất nhập kho bãi
  • Kiểm đếm hàng hóa